MVB Scientific Leveringsvoorwaarden
 
 
Definitie
 
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt onder “koper” verstaan de persoon aan wie het onderhevige document, blijkens adressering op bijgaand document is gericht en onder “verkoper” MVB Scientific.
 
Toepasselijkheid
Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle rekeningen, offertes en orderbevestigingen van verkoper en van daaruit voortvloeiende overeenkomsten. Acceptatie van een offerte van verkoper kan slechts geschieden onder aanvaarding van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Standaardvoorwaarden die voorkomen op op orders andere van koper afkomstige documenten of standaardvoorwaarden waarnaar in die documenten verwezen wordt, zijn op overeenkomsten tussen koper en verkoper niet van toepassing. Bevestiging van de order houdt niet in dat verkoper afziet van zijn algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
 
Prijs
De overeengekomen prijs is de prijs vermeld in verkopers schriftelijke bevestiging. De in de offerte vermelde prijzen hebben een geldigheidsduur van 14 dagen vanaf datering van de offerte, of een kortere periode, namelijk tot het einde van de bestelperiode van enig lopend koop-contract waartegen de offerte is uitgegeven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De orders dienen door verkoper ontvangen te zijn ten hoogste negentig (90) dagen voor de door koper aangegeven afleveringsdatum. Alle prijzen vermeld in de offerte zijn exclusief BTW, inclusief invoerrechten en franco huis.
 
Betaling
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling door verkoper te zijn ontvangen binnen 30 dagen na factuurdatum of, indien installatie door verkoper geschiedt, van af de datum van installatie. Laatstgenoemde periode wordt gekort met het aantal dagen waarmee, door koper’s toedoen, de installatie wordt vertraagd. Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door verkoper is ontvangen, is koper van rechtswegen in gebreke en is koper verkoper een rente verschuldigd van 1.5% per maand, berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldatum, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd het recht van verkoper het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke invordering terstond op te vorderen. De kosten van buitengerechtelijke invordering worden tussen partijen op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,00 welke kosten ingeval van gerechtelijke invordering boven de proceskosten verschuldigd zullen zijn.
 
Betalingskorting
Indien er een korting wordt verleend voor betaling binnen een aantal dagen, zal die periode beginnen op de factuurdatum of, indien installatie door verkoper geschiedt, vanaf de datum van installatie. De hier bedoelde korting zal alleen dan verleend worden indien er geen achterstallige rekeningen openstaan.
 
Eigendom en risico
Verkoper behoudt de eigendom van de aan koper afgeleverde goederen totdat al hetgeen verkoper ter zake toekomt, volledig zal zijn betaald. Zolang bedoelde volledige betaling niet heeft plaatsgevonden, is koper niet gerechtigd de desbetreffende goederen te vervreemden, in eigendom tot zekerheid over te dragen, te belenen, onder hypothecair verband te brengen, noch te verhuren, uit te lenen of enige derde daarop enig ander recht te verschaffen, noch de goederen hoe dan ook uit zijn bedrijf te brengen. Door en vanaf de aflevering aan koper zijn de afgeleverde goederen volledig voor rekening en risico van koper.
 
Certificaten
Alle inspectiecertificaten of certificaten van oorsprong welke door de koper verlangd worden, zijn voor rekening van de koper.
 
Garantie
Verkoper garandeert de door hem verkochte goederen tegen gebreken in materialen en fabricage gedurende de periode vermeld in de handleiding behorend bij het desbetreffend goed. De garantie periode vangt aan op de dag van aflevering of , indien installatie behoort tot de verplichting van verkoper op de dag van installatie door de verkoper. De garantie houdt uitsluitend in dat verkoper goederen, die tijdens de garantieperiode blijken gebreken in materialen en/of fabricage te hebben zal repareren of vervangen, naar keuze van de verkoper. Reis en verzendkosten zijn niet inbegrepen. De garantie vervalt indien de koper zelf wijzigingen in of reparaties aan het gegarandeerde goed verricht of door derden laat verrichten, indien het goed voor andere doeleinden wordt gebruikt dan waarvoor het bestemd is of indien een goed anderszins wordt misbruikt of onoordeelkundig gebruikt of niet behoorlijk wordt onderhouden. De garantie geldt niet voor verbruiksartikelen. Verkoper garandeert dat gekochte software en firmware producten die door verkoper bestemd zijn om te worden gebruikt met een zogeheten CVE (Centrale Verwerking eenheid) hun programma instructies zullen uitvoeren, indien zij op de juiste wijze zijn geïnstalleerd op die CVE. Verkoper kan niet garanderen dat het functioneren van de computer software of de firmware zonder storingen of fouten zal zijn. Behoudens bovenstaande garantie is verkoper niet aansprakelijk voor welke schade en interesses ook, die door koper of derden mochten voortvloeien uit enig gebrek van het verkochte goed.
 
Retourzendingen
Retourzendingen van verkochte goederen aan verkoper, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke machtiging en verzendinstructies van verkoper. Vervoer en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van koper. De goederen blijven ten alle tijden voor rekening en risico van koper.
 
Overmacht
Verkoper zal niet aansprakelijk zijn voor niet of niet tijdig nakomen van deze overeenkomst, indien dit niet of niet tijdig nakomen direct of indirect op enigerlei wijze is veroorzaakt door, of voorvloeit uit overmacht. Overmacht omvat, doch is niet beperkt tot de volgende gebeurtenissen, besluiten en maatregelen van enige overheid, arbeidsconflicten, arbeidstekorten tekort aan grondstoffen of onderdelen, gebreken of vertragingen in vervoer, niet, niet goed of niet tijdig presteren van leveranciers en andere contractanten van verkoper. Indien een toestand van overmacht gedurende meer dan zes (6) maanden aanhoudt, zal verkoper gerechtigd zijn de overeenkomst te beëindigen, voor zover het goederen betreft die nog niet geleverd zijn.
 
Industriële en intellectuele eigendomsrechten
Indien koper wegens inbreuk op industriële of intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht) in Nederland door van verkoper gekochte goederen aansprakelijk wordt gesteld, en koper verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte stelt, en koper verkoper volmacht verstrekt om tegen deze aansprakelijkheid verweer te voeren dan wel hiervoor een regeling te treffen, dan zal verkoper verplicht zijn om zulks op eigen kosten te doen en een eventueel aan de rechthebbende toegewezen of door de verkoper toegekende schadevergoeding te betalen. Indien door koper aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan, kan verkoper naar keuze, koper het recht verschaffen het desbetreffende product te blijven gebruiken, dan wel een vervangend ofwel gewijzigd product te leveren dat geen inbreuk maakt, dan wel na terugzending van het desbetreffende product door koper aan verkoper de aan verkoper betaalde koopprijs restitueren onder aftrek van een redelijk bedrag voor de tijd dat koper het product ter beschikking heeft gehad. Verkoper zal op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gehouden ter zake van inbreuk op enig industrieel of intellectueel eigendomsrecht als gevolg van wijziging van een door verkoper geleverd product of van toepassing van verkopers product op een wijze die afwijkt van hetgeen in publicaties van verkoper is bepaald of als gevolg van integratie van het product met niet door verkoper geleverde producten. Behoudens in zoverre hierboven anders is bepaald, is verkoper niet aansprakelijk voor welke kosten, schade, interesses dan ook voorvloeiende uit of verbandhoudende met inbreuk op industriële of intellectuele eigendomsrechten.
 
Voorschriften Export Administratie Verenigende Staten van Amerika
Verkoper zal de nodige maatregelen treffen om voor haar rekening van het United States Office of Export Administration en/of andere aangewezen overheidslichamen de vergunningen te verkrijgen die vereist zin voor de export van de producten en de documentatie uit de Verenigde Staten van Amerika en levering aan koper. Iedere overeenkomst wordt aangegaan op voorwaarde van verkrijging van de voorbedoelde vergunning. Koper zal met betrekking tot die producten en documentatie niet handelen in strijd met de exportvergunningen en/of toepasselijke voorschriften. Koper erkent met deze voorschriften bekend te zijn en zal op verzoek van verkoper alle inlichtingen en documentatie verschaffen die verkoper tot het verkrijgen van die vergunningen nodig mocht hebben. Koper zal de producten en bijbehorende documentatie niet vervreemden, aan derden in gebruik geven, aan derden bekend maken, weer uitvoeren of op enigerlei andere wijze gebruiken of handelen in strijd met bedoelde vergunningen en ter zake geldende voorschriften.
 
Insolventie
Indien koper in staat van faillissement is verklaard of het eigen faillissement of surseance van betaling heeft aangevraagd, indien de Ontvagen der Belastingen beslag heeft gelegd, of andere partijen beslag hebben gelegd op enig goed van de koper, indien koper besluit tot ontbinding, liquidatie, bedrijfsbeëindiging of overdracht, indien koper zijn schuldeisers aan akkoord aanbiedt of indien koper kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft verkoper het recht iedere overeenkomst met koper zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren en alle niet betaalde goederen terug te nemen, onverminderd de verplichting van de koper hetgeen opeisbaar is geworden te voldoen, waaronder in ieder geval de door verkoper gemaakte kosten.
 
Toepasselijk recht, bevoegde rechter.
Op de overeenkomst tussen koper en verkoper is Nederlands recht van toepassing. Uitsluiten de bevoegde rechter te Leeuwarden is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen koper en verkoper gerezen.
                                                                                                                                                                         

© 1989-2023 MVB Scientific                                                                    All trade names mentioned on this website are properties of those companies.
Terug naar boven